Reklamacje i zwroty

Część Regulaminu dot, zwrotu i reklamacji.
[...]

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY 
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul.Białoskórnicza 7/8/9/1; 50-134 Wrocław. 
7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. 
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. 
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; 
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży 
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Białoskórnicza 7/8/9/1, 50-134 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czajowroc@gmail.com. 
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. 
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego.
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Białoskórnicza 7/8/9/1, 50-134 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czajowroc@gmail.com. 
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl